Het nieuwe afvalplan in Jip-en-Janneketaal.

Vorige maand heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023. Enkele lokale media hebben hierover een artikel geschreven waar niet alle feiten in benoemd staan. Dit roept een hoop vragen en frustratie op bij onze inwoners. Partij 18PLUS probeert in deze uitgebreide post duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het nieuwe afvalplan.

Om het nieuwe afvalplan goed uit te kunnen leggen is het belangrijk de geschiedenis te kennen. Sinds jaar en dag betalen inwoners van Ridderkerk afvalstoffenheffing via de gemeentebelastingen. Er zijn twee tarieven. Een tarief voor een éénpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Met het geld dat de gemeente via de afvalstoffenheffing ontvangt, wordt het huishoudelijk afval opgehaald en verwerkt, bij u thuis, in de wijk en bij de Milieustraat. Dit tarief is maximaal 100% kostendekkend. Met andere woorden; de gemeente mag geen “winst” maken op de afvalstoffenheffing en deze “winst” inzetten voor bijvoorbeeld het bouwen van een sporthal. De afvalstoffenheffing moet helemaal ingezet worden voor het ophalen en verwerken van afval en alles wat daaromheen hangt.

Dit tarief gaat voor zowel eenpersoonshuishoudens (€ 29,-) als meerpersoonshuishoudens (€ 45,-) omhoog. Zowel in de huidige situatie als in de nieuwe situatie zou dit tarief omhoog gaan. De stijging van het tarief heeft voor een groot gedeelte te maken met een verhoogde belasting vanuit het Rijk voor het verbranden van restafval. Iedere gemeente heeft hiermee te maken. In de nieuwe situatie mag een huishouden met laagbouw, voor de jaarlijkse afvalstoffenheffing, de kliko voor PMD/restafval 26 keer per jaar aan de straat zetten en een huishouden met hoogbouw, voor de jaarlijkse afvalstoffenheffing, 104 zakken per jaar in de verzamelcontainer PMD/restafval gooien.

Sinds enkele jaren kunnen inwoners hun PMD (PlasticMetaalDrankkarton) afval apart op laten halen middels de PMD zak. Voor de invoering van de PMD zak werd deze afvalstroom gewoon met het restafval aangeboden. De PMD zak is toentertijd ingevoerd zodat deze afvalstromen hergebruikt konden worden wat goed is voor het milieu. Een hele hoop enthousiaste inwoners scheiden dit afval netjes van het restafval. Een ander deel van de inwoners gooit deze afvalstroom nog steeds bij het restafval. Tegenwoordig zijn de technieken bij de installaties van de afvalverwerker zo intelligent dat het efficiënter is om PMD achteraf te scheiden bij de afvalverwerker dan vooraf bij de inwoners. De systemen herkennen de verschillende soorten plastic en zorgen voor een hoger scheidingspercentage. De opbrengst PMD is bij nascheiding ook nog eens hoger omdat een deel van de inwoners niet aan afvalscheiding doet. Hierdoor zit er nu nog gemiddeld 27 kilogram PMD per jaar tussen het restafval van inwoners. Deze kilogrammen worden er met nascheiding dus ook uitgehaald wat een enorme winst is voor het milieu. Met de invoering van het nieuwe afvalplan gaan we feitelijk weer terug naar de situatie voor de invoering van de PMD zak. Namelijk PMD tussen het restafval.

Het nieuwe afvalplan bevat een werkwijze voor laagbouw en een werkwijze voor hoogbouw.

Bij laagbouw is de huidige situatie als volgt:

Een huishouden heeft:
Eén kliko voor restafval welke eens in de twee weken wordt geleegd. 
Eén kliko voor GFT welke eens in de twee weken wordt geleegd.
PMD zakken welke wekelijks worden opgehaald.
Oud papier en karton wat één keer per maand aan de straat wordt gezet.

Bij laagbouw is de nieuwe situatie als volgt:

Een huishouden heeft:
Eén kliko voor PMD/Restafval welke eens in de twee weken wordt geleegd.
Eén kliko voor GFT welke eens in de twee weken wordt geleegd.
Eén kliko voor oud papier en karton welke eens in de vier weken wordt geleegd.

Alle drie kliko’s worden voorzien van een chip zodat de gemeente kan monitoren of de ophaalfrequentie voldoende is en om te zorgen dat er geen illegale containers of containers van bedrijven worden aangeboden.

Bij hoogbouw is de huidige situatie als volgt:

Een huishouden heeft:
Een ondergrondse container dicht bij de portiek of een inpandige voorziening voor restafval/GFT 
PMD zakken welke wekelijks worden opgehaald.
Oud papier en karton wat één keer per maand aan de straat wordt gezet.

Bij hoogbouw is de nieuwe situatie als volgt:

Een huishouden heeft:
Een ondergrondse verzamelcontainer op korte loopafstand voor restafval/PMD waar een huishouden 104 zakken kan aanbieden voor de afvalstoffenheffing welke zij hebben betaald. 
Een verzamelcontainer voor GFT op korte loopafstand.
Een verzamelcontainer voor oud papier en karton op loopafstand.

Deze containers worden uitgerust met een vulgraadcensor en een chip zodat de gemeente weet wanneer de verzamelcontainer geleegd dient te worden en wie er restafval/PMD aanbiedt.

Partij 18PLUS ziet al haar standpunten terug in het nieuwe afvalplan, maar snapt dat ook dit plan de gemoederen flink bezig zullen houden doordat inwoners niet alles meekrijgen via de lokale media. Partij 18PLUS en andere partijen hebben er bij het gemeentebestuur op aangedrongen om een zeer goede communicatiecampagne neer te zetten zodat inwoners snappen wat het nieuwe afvalplan inhoudt. Om ook nu enige onrust weg te nemen hebben we in deze post enkele vragen beantwoord en zullen we binnenkort LIVE op Facebook vragen van kijkers beantwoorden. Uiteraard kan men ook onder deze post vragen stellen welke Partij 18PLUS tracht te beantwoorden.

Hieronder enkele veel gestelde vragen / opmerkingen welke wij lezen op sociale media:

Werkt nieuwe afvalplan afvaltoerisme in de hand?

Partij 18PLUS denkt van niet. Kliko’s staan veelal in de tuinen van mensen en weerhoudt anderen ervan om hun afval in de kliko te doen. Wanneer de kliko aan de straatkant is gezet door de inwoner dan is de mogelijkheid er wel maar heeft dit geen financiële consequenties voor de inwoner aangezien deze er zelf voor heeft gekozen de kliko aan te bieden.

Werkt het nieuwe afvalplan zwerfafval in de hand?

Partij 18PLUS denkt van niet. Inwoners mogen hun restafval een aantal keer per jaar aanbieden voor de betaalde afvalstoffenheffing. Bij laagbouw mag de kliko voor PMD/restafval 26 keer per jaar aan worden geboden en bij hoogbouw mogen inwoners 104 zakken deponeren in de verzamelcontainer voor PMD/restafval. Partij 18PLUS denkt dat zwerfafval juist af zal nemen aangezien er geen losse PMD zakken en los oud papier / karton meer aangeboden worden.

Gaat een huishouden extra betalen voor het nieuwe afvalplan?

Ja. Zoals in de inleiding gesteld gaat de jaarlijks betaalde afvalstoffenheffing omhoog. Echter dit had ook het geval geweest met het huidige afvalplan. Daarnaast kunnen inwoners geld terugkrijgen of bijbetalen. Dit hangt af of ze minder of meer PMD/restafval aanbieden dan het jaarlijks toegestane aantal.

Past het PMD/restafval nog wel in de kliko nu er niet meer apart wordt ingezameld?

Partij 18PLUS denkt van wel. Voor de invoering van de PMD zak paste het ook en was de ophaalfrequentie gelijk als in de nieuwe situatie. Volgens het CBS neemt het huishoudelijk afval per inwoner sinds 2007 af. Huishoudens hadden in het vorige afvalplan de mogelijkheid om een extra kliko voor restafval te nemen. Huishouden betaalden hiervoor extra afvalstoffenheffing van € 89,- per extra kliko per jaar. In de nieuwe situatie kunnen huishouden gratis een extra kliko voor PMD/restafval aanvragen. Echter betalen ze dan € 3,- per keer dat ze een kliko extra aanbieden naast het jaarlijks toegestane aantal van 26x.

Hoe werkt nascheiding?

Dit filmpje van een afvalverwerker uit het noorden van het land geeft een goede uitleg over nascheiding. Het filmpje is bijna twee jaar oud en de technieken zijn inmiddels nog beter.

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/YqBaCNPLPzk

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief