lokale zorg

Standpunten

 • Zorg dient bereikbaar, tijdig en op maat te zijn voor alle inwoners die het nodig hebben.

 • Lobby richting het Rijk voor extra zorggelden.

 • Zorgprocessen versnellen zodat de burger de juiste zorg op het juist moment ontvangt.

 • Lokale zorgteams (Wijkteams) worden beter benaderbaar.

 • Samenwerking lokale zorgteams met (sport)verenigingen.

 • Zorgdragen voor voldoende zorgwoningen.

 • Jaarlijkse huisbezoeken aan 70plussers.
 • Vereenzaming terugdringen door bijvoorbeeld contact te leggen tussen ouderen en jongeren.

 • Mensen in armoede (financieel) ondersteunen.

 • Inwoners met schuldproblemen snel helpen.

 • Kinderen uit minimagezinnen mee laten doen.

 • Zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan een baan helpen.

 • Bijstandsgerechtigden inzetten voor gemeentelijke taken, zoals onderhoud openbaar groen.

HOE BLIJF IK OP DE HOOGTE?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief